Hvordan skape et demensvennlig samfunn

Hva er et demensvennlig samfunn og hvordan skape ett slikt lokalsamfunn i din kommune? Hva kan kommuner og andre bidra med på dette området? Hvilke tiltak bør gjøres for berørte og pårørende?

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva demens er, utfordringene med demens, hva et demensvennlig samfunn er, hvilke tiltak som kan og bør settes i verk, nytten og nødvendigheten av merking og veiledning – og hvordan vi kan engasjere oss i dette viktige arbeidet.

Hva er demens?

Demens er en nevrologisk sykdom som kan ha store konsekvenser for den enkelte og deres omsorgspersoner. Skal man sørge for at personer med demens har et godt liv, bør kommuner derfor fokusere på å etablere et mest og best mulig demensvennlig samfunn. Dette for å støtte og hjelpe de som rammes, men også pårørende og de nærmeste.

Altfor mange som opplever det å bli rammet av demens føler seg misforstått, lite inkludert og tatt vare på av samfunnet rundt. Det er derfor viktig med kunnskap rundt tematikken vi skal se nærmere på.

Omfanget av demens i Norge

Det er omlag 80 000 til 100 000 personer som lever med demens i Norge i dag. Demens er en progredierende sykdom og personer med demens utgjør en stor brukergruppe i omsorgstjenesten. Undersøkelser viser at i overkant av 80 % av beboerne på sykehjem har en demenslidelse og at over 40 % av dem over 70 år som mottar hjemmetjenester har demens. De aller fleste personer med demens bor hjemme og trenger langtidsomsorg. Behovet for pleie og omsorg vil variere over tid og avhenger blant annet av graden av kognitiv svikt, fysisk funksjonsnedsettelse og støtte fra familie og venner (kilde: FHI.no).

Hvilke utfordringer har personer med demens?

Mennesker med demens kan oppleve en rekke symptomer, og utfordringene i hverdagen kan være mange. Her kan blant annet nevnes tap av hukommelse, kommunikasjonsutfordringer, endring i oppførsel og væremåte, utfordringer med å utføre daglige gjøremål og aktiviteter – og ikke minst problemer med å forstå nye situasjoner.

Konsekvensene påvirker ikke kun den berørte, men også de viktige menneskene rundt den som blir syk. I tillegg medfører denne sykdommen en rekke andre konsekvenser. Akkurat derfor er dette området noe vi sammen bør gjøre noe med.

Det er trist at personer med demens opplever økt isolasjon og depresjon, men det er et faktum blant mange. Vi skal derfor se på hva kommuner, og vi som privatpersoner og pårørende kan gjøre. Det å støtte og hjelpe personer med demens er noe som må på dagsorden nå.

Hva er et demensvennlig samfunn og hvorfor er det viktig?

Et demensvennlig samfunn tar kort og godt hensyn til personer med demens og deres behov. De blir forstått og respektert. Dette betyr også å tilby nødvendig hjelp, støtte og omsorg, slik at personer med demens kan fortsette å delta i samfunnet.

Kommuner bør sørge for god informasjon ut til innbyggerne for å øke bevisstheten om demens. Informasjonsmateriell om demens og hvordan man kan støtte personer med demens må da utformes og gjøre lett tilgjengelig. Innbyggerne vil gjennom økt kunnskap bli kjent med hvordan man kan støtte personer med demens, og dette er spesielt viktig for pårørende og de nærmeste.

Eksempler på demensvennlige tiltak fra andre land og kommuner

Når man skal «bygge» et demensvennlig lokalsamfunn, så bør vi se på hvordan andre har gjort dette arbeidet og gevinstene de ev. har fått av innførte tiltak.

I flere land og kommuner er det gjort en rekke tiltak for at personer med demens skal ha tilgang til og få nødvendig støtte og omsorg.

Finland har innført flere tiltak i forbindelse med demensvennlige samfunn, blant annet å støtte de som står i nær kontakt med personer med demens. Demensvennlige områder er også opprettet. Finland har i tillegg innført tiltak for å støtte nettverk av demensvenner, slik at personer med demens kan få støtte og hjelp fra andre.

Det finnes flere gode eksempler på vellykkede tiltak. Dersom du jobber innenfor dette området, så er arbeidet med research avgjørende for å finne de riktige tiltakene.

Demensvennlige områder og viktigheten av merking

Det vi vet fra andre som jobber på dette området, er at demensvennlige områder bør etableres. Dette kan bety å sørge for god merking av steder, plasser, bygg, fasiliteter m.m. – med blant annet skilt og retningslinjer. Merking er også svært viktig i personens eget hjem, i boenheter og fellesarealer i omsorgsboliger, på sykehjem, i institusjoner m.m.

Helseavisa.no tilbyr klistremerker for personer med demens. Dette bidrar til en enklere hverdag og gir samtidig en ekstra trygghet. Et demensvennlig samfunn innebærer det å sørge for trygghet, og da må alle gode tiltak gjøres. Dette er ikke tiltak som koster enorme summer, men små og enkle tiltak som kan hjelpe flere enn kun de med demens i hverdagen. Intuitive og forklarende skilt og merking vil også bidra til at svaktsynte og andre enklere finner fram. Her kan både helsepersonell, brukere og pårørende bestille klistremerker som vil gi personer med demens en enklere og tryggere hverdag.

Tjenestetilbud og demensteam i kommuner

Enkelte kommuner tilbyr i dag et lavterskeltilbud i form av et demensteam. Ressurspersoner i dette teamet kan kontaktes direkte for råd og veiledning.

Tilrettelegging for personer med demens

Uavhengig av om personen bor hjemme eller på institusjon, så er sosialisering og aktiviteter viktig. Det å få tilrettelagt for dette, f.eks. gjennom individuell tilpasning er noe kommuner kan bidra med. Dette er en viktig del av tjenestetilbudet kommuner tilbyr.

Tjenestetilbudet til kommuner omfatter i stor grad hjelp til stell og daglige gjøremål i hverdagen, måltider levert hjem, og ulike typer avlastning, men det kan også være tilgang til dagsenter hvor man kan delta på ulike aktiviteter, f.eks. fritidsaktiviteter.

Nasjonale retningslinjer for demens innebærer at kommuner skal tilby koordinator til personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Hvis de som mottar tjenester ønsker det, så skal en individuell plan utarbeides.

Det er samtidig viktig at personen med demens og de pårørende får en fast kontaktperson. I tillegg til at de bør tilbys oppfølging fra diagnosetidspunktet og videre gjennom sykdomsforløpet – til eventuell overgang til heldøgnsomsorg.

Slik kan du engasjere deg i det demensvennlige arbeidet

Ta kontakt med kommunen og hør hvilke tiltak de har med tanke på det å skape et demensvennlig lokalsamfunn. Frivillig arbeid er et viktig bidrag, og her er alle ressurser viktige. Aktivitetsvenn er noe stadig flere kommuner tilbyr, enten gjennom frivillig arbeid eller betalte oppdrag, og kanskje du selv har noen gode idéer til hva din kommune bør gjøre av tiltak?

Dersom du er butikkeier, jobber i kirken eller driver en annen type organisasjon eller virksomhet, så er muligheten tilstede for at du også kan bidra med noe positivt.

Hvordan kommunisere med personer som har demens

Slik snakker du om demens

Ofte er det pårørende som merker de første symptomene på at noe er galt. Snakk sammen, og gå til fastlegen for utredning hvis dere mistenker demens. Les mer i artikkelen «Slik snakker du om demens» på helsenorge.no.

Pårørende og demens – Kommunikasjon og samvær

Konkrete tips som kan hjelpe i dialogen med personer med demens, finner du på Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Helseavisa.no