Helseteknologi og fremtiden

Helse- og omsorgssektoren trenger teknologi. Skal vi klare å få til mer effektive arbeidsprosesser ved sykehus og andre behandlingssteder, bedre helsesystemer generelt – og ikke minst gi pasientene best mulig pleie og omsorg, da er vi avhengige av tekniske løsninger som kan «snakke sammen».

Dagens utfordringer i helsetjenesten

I dag er det god arbeidsflyt og pasientbehandling, men selvsagt og dessverre – med avvik som forekommer grunnet tidspress og annet. Ofte er også løsningene lokale uten enkle muligheter for integrasjoner (og kompatibilitet) som sikrer datautveksling mellom systemer «der det er behov for tilgang til relevante opplysninger».

Det er mange «eldre» systemer i helse- og omsorgssektoren. Mange av løsningene er gode til sitt formål, men når man snakker om enklere og raskere tilgang til informasjon, så trenger et stort antall virksomheter en re-investering i mer moderne teknologi. Det må til en endringsvilje for å akseptere at nye verktøy må tas i bruk, systemer må snakke sammen – og alle må bidra for å tilgjengeliggjøre data på tvers av virksomheter, noe som igjen vil bidra til å gjøre alt enklere for sluttbrukerne (pasientene).

Mulighetene finnes, men handling må til

Helsetjenesten har et enormt potensiale, men trenger å få øynene opp for hva som finnes av muligheter.

Det skjer heldigvis mye positivt allerede. Samtidig er et svært viktig arbeid – og forutsetningene for gode løsninger; grunndata. Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren. Aktuelle registre er: Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m. En god oversikt finner man på ehelse.no.

Det er for øvrig ikke slik at det offentlige skal legge til rette for alt. Det offentlige bør legge føringer for hvilke teknologiske løsninger som anbefales, sikre nettverk for sikker datautveksling (les: NHN) – i tillegg må gode avtaler forhandles fram på systemfronten. Det er heller ikke slik at et hav av private teknologiske virksomheter skal tjene seg rike på de store utskiftingene som gjøres og som vil komme i fremtiden. Det bør derfor være et fokus på de tilbyderne som har de mest egnede fremtidsrettede løsningene med god levetid og som tilbyr produkter som har en fornuftig pris med tanke på kost, nytte – og som motiverer til egeninnsats og vilje for å bidra i dette samarbeidet.

Kanskje er også løsningen å bygge mye «eget», slik som Direktoratet for e-helse og NHN gjør i dag – hvor det er smart å bygge kompetanse innad i virksomheten (sikre in-house kompetanse). Samtidig som man sikrer kompetanse for fremtiden, så sikrer man også en bedre kostnadskontroll og reduserer risikoen for store kostnadsoverskridelser.

Helseavisa.no